משלוח עד הבית ₪35 | לנקודת מסירה ₪20 | חינם מעל ₪299 | זמן המשלוח עד 7 ימי עסקים

לוגו ריפיל
מדיניות הפרטיות

Refeel | ריפיל – צרכנות בת קיימא  (להלן: "ריפיל ") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר שהיא מפעילה בכתובת www.refeel.co.il (להלן: "האתר"), ומחויבת להגן על המידע שהיא מחזיקה אודותיהם. מדיניות הגנת פרטיות זו מתארת את האופן בו ריפיל  אוספת מידע, סוג המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה המשתמש יכול לבקש לעיין במידע אודותיו, לתקן את המידע או למוחקו.

במדיניות זו, הביטוי "מידע" משמעו כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

השימוש באתר, בשירותים המוצעים על ידו ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך למדיניות הגנת פרטיות זו. מדיניות הגנת הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון ותנאי השימוש של האתר ויש לקרוא אותם יחדיו.

אם אינך מסכים לאמור לעיל ולהלן ו/או לחלק ממדיניות הפרטיות, נתונה הברירה בידיך שלא לעשות שימוש בשירותי האתר. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדת לשני המינים.

כללי

המידע שייאסף אודות משתמשי האתר יישמר במאגר המידע של ריפיל  ("המאגר"). ריפיל תגן על המידע במאגר הנאסף על ידה באמצעות האתר או שנמסר לה על ידי משתמשי האתר (למשל בעת הרשמה לדיוור ישיר) בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. 

מידע שנמסר על ידי משתמשי האתר

במהלך שימוש בשירותי האתר, נאסף מידע שהמשתמש מוסר ביודעין ובהסכמה המזהה אותו באופן אישי (כגון שם, כתובת דוא"ל, גיל וכדומה). ככל שנדרשים פרטים אישיים לשם קבלת שירותים באתר (למשל בעת הרשמה לדיוור ישיר או בעת פנייה ליצירת קשר), ריפיל תבקש מהמשתמש מידע הנחוץ לאספקת השירותים.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

מידע הנצבר על פעילות המשתמש באתר כאשר נעשה שימוש באתר מתועד באתר באופן אוטומטי וסטטיסטי (לדוגמא, העמודים בהם צפה המשתמש, השירותים וההצעות שעניינו אותו, וכו') וכן מידע אודות המחשב של המשתמש, נתונים מהדפדפן של המשתמש, כולל כתובת ה IP-של המשתמש ומאפייני תוכנה וחומרה, וכיו"ב.

ריפיל רשאית להסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.

עוגיות וכלים אחרים

האתר משתמש ביישומים הצוברים מידע  על משתמשי האתר כגון עוגיות (cookies) ובכלים אחרים (דוגמת כלי אנליזה מקוונים ופיקסלים למדידה), לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים וטכניים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, ולצורכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר או ממחשבים של צדדים שלישיים. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

מטרות איסוף ושימוש במידע

ריפיל תהיה רשאית להשתמש במידע אודות המשתמשים, בין היתר, למטרות הבאות: (1) תפעולו השוטף של האתר, לרבות שיפור השירות והתכנים המוצגים במסגרתו; (2) התאמת השירותים באתר להעדפות האישיות של המשתמשים; (3) יצירת קשר עם המשתמשים לשם מתן שירותים, מתן תמיכה וטיפול בבקשה; (4) קיום הוראות הדין; (5) לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים ומחקריים.

בנוסף, עם הרשמתך לדיוור ישיר, ריפיל תהיה רשאית להשתמש במידע לצורך משלוח דיוור ישיר פרסומי. דיוור ישיר כזה יישלח אליך אם נתת הסכמה לכך במהלך יצירת קשר באתר או בכל עת אחרת. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלת הדיוור הישיר.

מסירת מידע לצד שלישי

ריפיל לא תמסור את המידע של המשתמשים באתר לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן: (א) אם המשתמש נתן לכך את הסכמתו; (ב) לספקי שירותים של ריפיל  (לרבות ספקי אירוח וגיבוי מידע), לרבות אלה הזקוקים למידע לצורך תפעול שוטף של האתר ומתן השירותים המוצעים באתר למשתמש, הכל בכפוף להתחייבותם לעמוד בהוראות כל דין רלוונטי להגנה על המידע, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981; (ג) לספקי שירותים של ריפיל , בכפוף להתחייבותם לעמוד בהוראות כל דין רלוונטי להגנה על המידע, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981; (ד) במקרה של מחלוקת משפטית בין משתמש לבין האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו ו/או מפעילי האתר ו/או צדדים שלישיים (ה) אם תפר את תנאי השימוש באתר ו/או תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין; (ו) אם יתקבל צו שיפוטי המורה על מסירת פרטי המשתמש לצד שלישי על-פי הוראות כל דין (ז) במקרה שבו האתר ו/או בעליו יעמדו בפני איום בנקיטת צעדים משפטיים נגדם בגין פעולות המשתמש באתר (ח) במסגרת הליך משפטי אף ללא צו של בית משפט לרבות על מנת לצרף את המשתמש כצד להליך שיפוטי המתנהל בשל מעשה או מחדל של האחרון; (ט) כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטי המשתמש ולפעילותו באתר .

אבטחת מידע

האתר מיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע, בין היתר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ולתקנות שהותקנו מכוחו. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן ריפיל  אינה מתחייבת ששירותי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית.

זכות למחיקת מידע

המשתמשים באתר רשאים לפנות לריפיל בבקשה למחוק את המידע באמצעות פנייה לכתובת הדוא"ל: info@refeel.co.il

משתמשים אשר נרשמו לשירותי דיוור ישיר רשאים לפנות בכל עת לריפיל באמצעות כתובת הדוא"ל לעיל בבקשה בכתב שהמידע המתייחס אליהם יימחק מהמאגר.

מידע הדרוש לריפיל לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר, יוסיף להישמר על ידי החברה על פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

 

שינוי המדיניות

ריפיל שומרת לעצמה את הזכות לשנות מדיניות הגנת פרטיות זו בכל עת. על משתמשי האתר מוטלת אחריות מלאה לעיין במדיניות זו מעת לעת. המשך השימוש באתר לאחר השינויים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים של מדיניות הפרטיות. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

 

אירועים ללא פסולת

זה קל: כל מה שאנחנו צריכים זה כמה פרטים ונציג מאוד אנושי שלנו יחזור אליכם

×

היי !

לחצו על איש הצוות כדי לשוחח איתנו

×